Patentujto.cz - Aktuálně

Blog

Právní novinky

Přehled jednání Ústavního soudu pro 21. kalendářní týden roku 2022

Ústavní soud Rumunska si mezinárodní konferencí připomněl třicet let od svého založení

Stanovisko pléna Ústavního soudu: porušením ústavních práv obviněného není, je-li na jeho nedůvodné odvolací (resp. dovolací) námitky reagováno toliko v odůvodnění soudního rozhodnutí

Ústavně konformní výklad ustanovení § 265d odst. 2 věta první trestního řádu vyžaduje, aby dovolání obviněného podané prostřednictvím substituta zvoleného či ustanoveného obhájce bylo považováno za dovolání podané obhájcem

K přednosti materiálního přístupu k doručování soudních písemností a některým procesním otázkám řízení o ústavních stížnostech

Další nález Ústavního soudu ke střídavé péči: obecné soudy jsou povinny přesvědčivě prokazovat a hodnotit všechny jimi posuzované překážky střídavé péče

Přehled jednání Ústavního soudu pro 19. kalendářní týden roku 2022

Právo na víkend - týden v české justici očima šéfredaktora
Sněmovna souhlasila s prodloužením nouzového stavu do konce června | EK žaluje Česko kvůli pravidlům o obsahu audiovizuálních médií | Vláda schválila návrh na zopakování tzv. milostivého léta | Blažek: ČR chce přispět ke koordinaci vyšetřování možných zločinů na Ukrajině | Státní zástupce podal stížnost na rozhodnutí soudu v kauze otravy Bečvy | Soud potvrdil osvobození Bárty v kauze vynesení odposlechů BIS

Změna v odměňování zaměstnance: přechod na hodinovou sazbu
Dle § 113 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění změn a doplňků (dále také „zákoník práce“), mimo jiné platí, že mzda se sjednává ve smlouvě nebo ji zaměstnavatel stanoví vnitřním předpisem anebo určuje mzdovým výměrem.

Požadavek na počet členů realizačního týmu v zadávacím řízení – některé aspekty přiměřenosti pohledem rozhodovací praxe
Je oprávněným zájmem zadavatele, aby veřejné zakázky plnili dostatečně zkušení a kvalifikovaní dodavatelé. Za tímto účelem je mu právním řádem poskytnuta možnost požadovat po dodavatelích, aby v rámci zadávacích řízení prokázali, že danými zkušenostmi a kvalifikací disponují.

Jak značný musí být hrubý nepoměr vzájemných plnění, aby mohlo jít o neúměrné zkrácení, zakládající nárok zkrácené strany na dorovnání plnění nebo zrušení smlouvy?
Zaváží-li se strany k vzájemnému plnění a je-li plnění jedné ze stran v hrubém nepoměru k tomu, co poskytla druhá strana, může dle ust. § 1793 odst. 1 občanského zákoníku (o. z.) zkrácená strana požadovat zrušení smlouvy a navrácení všeho do původního stavu, ledaže jí druhá strana doplní, oč byla zkrácena, se zřetelem k ceně obvyklé v době a místě uzavření smlouvy. (To neplatí, pokud se nepoměr vzájemných plnění zakládá na skutečnosti, o které druhá strana nevěděla ani vědět nemusela.).

Jak probíhá získání licence od ČNB? Poznatky z praxe
Celý příběh začíná vždy stejně: klient má skvělý byznysový plán a rád by ho co nejdříve zrealizoval. V tu chvíli ale vstupuje na scénu regulace s jasným sdělením – potřebujete povolení od České národní banky. Ale jak licenční řízení u ČNB vlastně probíhá?

Advokátní kancelář je potřeba řídit predikovatelně a automatizovaně
Jak vypadají právnické inovace v praxi? Proč zbytečné pro klienty sepisovat první template smlouvy? Jak zefektivnit fakturaci? A lze dobře lze řídit advokátní kanceláře na základě dat? I na to odpovídají Lucie Tvarůžková, managing partnerka SingleCase a Josef Donát, partner advokátní kanceláře Rowan Legal a aktuální držitel ocenění Deloitte Legal Disruptors Awards.

Distanční smlouvy a smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory s operátory – 1. díl
Zákonodárce pamatoval zvláštní právní úpravou na specifické okolnosti, ke kterým může dojít při uzavírání smlouvy mezi operátorem a spotřebitelem, a to na případy uzavírání smluv distančním způsobem a na závazky ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory. V praxi se lze setkat s případy, kdy operátoři uzavírají se spotřebiteli smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací pomocí podomního prodeje, nebo s případy uzavírání smluv pomocí telefonu či internetu.