Patentujto.cz - Aktuálně

Blog

Právní novinky

Přehled jednání Ústavního soudu pro 22. kalendářní týden roku 2023

Návštěva zástupců Evropského parlamentu na Ústavním soudu

Náhradou škody za nedostatečnou kvalitu ovzduší se bude znovu zabývat Nejvyšší soud

Stanovení pravidel pro odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků před Ústavním soudem neobstálo

Přehled jednání Ústavního soudu pro 21. kalendářní týden roku 2023

Povinnost k náhradě škody v případě schválení dohody o vině a trestu

Děti a mladí lidé na Ústavním soudu. Díky MjUNI si vyzkoušeli roli studenta práv nanečisto

Námitky věřitele podle § 403 odst. 2 insolvenčního zákona a hlasovací lístek
Věřitelé čím dál častěji před schválením oddlužení namítají, že zde jsou skutečnosti, jež by jinak odůvodňovaly odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na povolení oddlužení, čímž sledují neschválení dlužníkova oddlužení. Mnoho věřitelů však uplatňuje své námitky vadně. V tomto článku se proto dozví, jaké jsou nejčastější vady při uplatňování námitek a jak se jich vyvarovat. Naopak insolvenční soudy by se mohly dozvědět, jak v případě nesprávného postupu věřitele správně postupovat.

Odměňování zaměstnanců investiční společnosti
Soudní dvůr Evropské unie („SDEU“) se zabýval otázkou, zda vyplácení dividend z titulu vlastnického práva některých zaměstnanců k akciím této investiční společnosti může pro dané zaměstnance vytvářet pobídku k podstupování nadměrných rizik, která poškozují zájmy obhospodařovaných investičních fondů, jakož i jejich investorů. SDEU tuto problematiku řešil ve svém rozsudku ve věci C-352/20 ze dne 1. srpna 2022.

Stinné stránky investování a na co si dát pozor
O téma investování se začíná i vlivem vysoké inflace zajímat stále větší množství osob z řad veřejnosti. Spolu s poměrně nízkou mírou finanční gramotnosti ve společnosti tak vzniká situace, která nahrává nepoctivým hráčům. Je proto dobré dopředu znát rizika, která jsou s výběrem vhodné investiční příležitosti spojena.

Výběr z judikatury nejen k zákoníku práce z r. 2022 - část 9.
Poslední devátou část judikatorního přehledu věnujeme otázkám odměňování zaměstnanců. Na závěr se sešlo několik rozhodnutí NS k určování průměrného výdělku, k nimž jsme přidali rozhodnutí týkající se problematiky peněžité pomoci státu zaměstnancům zaměstnavatelů v platební neschopnosti.

Vybrané aspekty užití znaleckého posudku ve věcech péče soudu o nezletilé
Znalecký posudek je hojně využívaným důkazním prostředkem v řízeních ve věcech péče soudu o nezletilé a ač rozhodnout na jeho základě, tedy na základě názoru odborníka, by se mohlo jevit jako vhodné, je třeba mít na zřeteli všechna významná hlediska a vyvarovat se zejména přenášení odpovědnosti soudu za rozhodnutí na znalce. K problematice užití znaleckých posudků se ve své judikatuře opakovaně vyjadřuje i Ústavní soud, a proto v následujícím článku shrnujeme jeho podstatné závěry.

Pravidla pro tvorbu daňových opravných položek k pohledávkám u ostatních finančních institucí
Obsahem článku je rozbor pravidel pro tvorbu daňových opravných položek k pohledávkám u tzv. ostatních finančních institucí ve smyslu zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (dále ZoR).

Řízení před orgány Fotbalové asociace ČR je dle Nejvyššího soudu typem rozhodčího řízení
Nejvyšší soud ve svém nedávném rozhodnutí sp.zn. 27 Cdo 3737/2021 ze dne 29.3.2023 vyhověl jednomu z členů Fotbalové asociace České republiky („FAČR“) ve sporu o vyslovení neplatnosti rozhodnutí Sboru rozhodců FAČR.