Patentujto.cz - Aktuálně

Blog

Právní novinky

Pokuta za porušení povinnosti stanovené unijním právem při prodeji vína
Ústavní soud, Brno, TZ 107/2019 II. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Vojtěch Šimíček)...

Přehled jednání Ústavního soudu pro 38. kalendářní týden roku 2019
II. senát - veřejné vyhlášení nálezuod: 16.09.2019 09:00 do: 16.09.2019 09:30Typ jednání: veřejné...

K právu poškozeného na účinné vyšetřování
Ústavní soud, Brno, TZ 106/2019 III. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jaroslav Fenyk)...

K odpovědnosti státu za nezákonné přestupkové řízení a otázce přiznání náhrady nákladů právního zastoupení podle zákona č. 82/1998 Sb.
Ústavní soud, Brno, TZ 105/2019 II. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Ludvík David)...

Přehled jednání Ústavního soudu pro 37. kalendářní týden roku 2019
I. senát - veřejné vyhlášení nálezuod: 10.09.2019 13:30 do: 10.09.2019 14:00Typ jednání:...

Podá-li státní zástupce stížnost proti rozhodnutí soudu o propuštění obviněného z vazby, jež má být věcně projednána a je odůvodněna konkrétní argumentací, je třeba obhajobě poskytnout možnost se k ní vyjádřit
Ústavní soud, Brno, TZ 104/2019 III. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Radovan...

K otázce posouzení ekonomické závislosti rozhodce
Ústavní soud, Brno, TZ 103/2019 II. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Vojtěch Šimíček)...

Komu nehrozí pokuty podle GDPR? K výkladu pojmu veřejný subjekt ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
Podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“) Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) upustí od uložení správního trestu za vybrané přestupky, pokud tyto byly spáchány orgánem veřejné moci nebo veřejným subjektem usazeným v České republice. Zákon o zpracování osobních údajů ani GDPR[1] na něž odkazuje však blíže nedefinují, kdo jsou tyto subjekty, na které by potenciálně výluka měla dopadat. S ohledem na možný dopad uplatnění tohoto ustanovení pro konkrétní subjekty navrhujeme níže vymezení rozsahu subjektů, které lze považovat za veřejný subjekt ve smyslu § 61 odst. 3 a § 62 odst. 5 zákona o zpracování osobních údajů.

Souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů v kontextu plnění povinností stanovených správci zákonem
Smyslem a účelem Nařízení GDPR je mimo jiné posílení práv a svobod jednotlivce a zajištění plošné unijní bezpečnostní politiky při nakládání s osobními údaji. Harmonizace úpravy ochrany osobních údajů jednotlivých členských států má zabezpečit jednotné standardy pro všechny občany Evropské unie.[1]

Převod části závodu konečně bez pochybností?
Převod části závodu představuje v praxi zajímavý a poměrně jednoduchý způsob rozšíření podnikatelského portfolia. Jeho výhoda spočívá v převedení vlastnického práva k celému souboru věcí prostřednictvím jediné smlouvy. Mezi právníky však panuje spor a nejistota ohledně výkladu pojmu „část závodu“, což některé převody komplikuje. Do této nejistoty nyní vnesl trochu světla Nejvyšší soud.

10 otázek pro ... Lukáše Vajdu
Mgr. Ing. Lukáš Vajda je společníkem a vedoucím advokátem v advokátní kanceláři SNIEHOTTA & VAJDA LEGAL. Je členem Sekce pro trestní právo České advokátní komory. Dlouhodobě působil v přední české advokátní kanceláři zaměřující se na trestní právo a compliance, dále vykonával praxi i v mezinárodních advokátních kancelářích. Ve své praxi se zaměřuje na trestní právo, pracovní právo, právní poradenství expatům, tvorbu komplexních compliance programů a na zastupování klientů v soudních a správních řízeních.

Veřejnou dobrovolnou dražbou nelze obcházet omezenou převoditelnost akcií
Korporační praxe (zejména pak minoritní akcionáři) dlouho čekala na zodpovězení otázky z vyšších pater justice, zdali v případě prodeje akcií (jejichž převoditelnost je omezena ujednáním ve stanovách akciové společnosti) ve veřejné dobrovolné dražbě, dochází k porušení korporačního statutu a je důvodem pro vyslovení neplatnosti takové dražby či nikoliv.

Podmíněné propuštění v rámci obhajoby klienta v kontextu nálezu Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 482/18 ze dne 28.11.2018
Cílem tohoto článku je demonstrovat dopady nálezu Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 482/18 ze dne 28. 11. 2018 týkající se podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody na reálné kauze, kdy došlo k propuštění odsouzeného.

Právo na víkend - týden v české justici očima šéfredaktora
Vážení čtenáři, přinášíme Vám pravidelný přehled událostí ve světě práva za uplynulý týden. Přeji Vám hezký víkend Mgr. Miroslav Chochola, LL.M., MBA EPRAVO.CZ