Patentujto.cz - Aktuálně

Blog

Právní novinky

Je-li doživotní trest zrušen či prominut, počítá se doba strávená jeho výkonem i do doby výkonu ostatních trestů

K ústavně konformnímu posuzování zavinění ve smyslu § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. při zastavení řízení z důvodu nedostatku pravomoci k projednání a rozhodnutí sporu

Přehled jednání Ústavního soudu pro 42. kalendářní týden roku 2021

Rozhodnutí o zastavení exekuce k návrhu oprávněného podle § 268 odst. 1 písm. c) o. s. ř. není totožné s rozhodnutím k návrhu povinného dle § 268 odst. 1 písm. h) o. s. ř.

Stanovisko Ústavního soudu k posouzení otázky včasnosti elektronického podání učiněného prostřednictvím e-mailu

Přehled jednání Ústavního soudu pro 41. kalendářní týden roku 2021

Kateřina Šimáčková se v prosinci stane soudkyní ESLP

Proč volit Moderní advokacii
Datum 8. sněmu České advokátní komory se přiblížil a s ním i datum voleb do orgánů. O zvolení se uchází celkem několik kandidátek, tedy jedna kandidátka navržená představenstvem (K21), platforma Moderní advokacie, platforma Otevřené advokacie, platforma Komora 2.0 a nově vytvořená platforma Obrana advokacie. Volební kampaň byla poněkud odlišná, než ty předchozí – řada kandidátů chrlila sliby, jejichž splnění může jen těžko zaručit a někteří z nich dokonce sáhli i k osobním útokům. Budiž. Doba se mění a vliv ošklivých manýrů v obecné „vysoké“ politice se patrně projevil i ve volbách do profesní komory, ačkoliv by zde člověk očekával spíše vzájemný respekt a určitou noblesu. Ale svět se mění a v tomto směru určitě ne k lepšímu.

Velká novela zákona o veřejném zdravotním pojištění a nárok na mimořádnou úhradu aneb je § 16 opravdu „nový“?
Jako jeden z posledních zákonů tohoto volebního období byla schválena novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů („novela“). Rozsáhlá novela budí na trhu velkou pozornost, mimo jiné i její změny týkající se § 16, na základě kterého hradí pojišťovny svým pojištěncům zdravotní služby z veřejného zdravotního pojištění jinak nehrazené. Setkáváme se zejména s dotazy, zda se nezpřísnily podmínky pro žádosti o úhradu podle „šestnáctky“, a zda bude i nadále možné obracet se na pojišťovny v případech, ve kterých nemají pacienti nárok na úhradu za běžných podmínek.

DEAL MONITOR
Přinášíme Vám přehled významných mandátů předních advokátních kanceláří.

Že by to nakonec přece jen byla vzpoura?
Česká advokátní komora byla svými členy po generace tradičně vnímána jako relativně konzervativní stavovská organizace, která úzkostlivě lpí na své nezávislosti, důsledně dbá na dodržování zákona a advokátní etiky. Její mantrou je právo na právní pomoc, advokátní mlčenlivost, kolegialita, bezplatná právní pomoc a důstojnost advokátního stavu. Dle mého názoru komora, prostřednictvím svých volených orgánů a za pomoci zaměstnanců komory, v tomto ohledu vždy plnila a plní svoji roli velice dobře, a to při dodržování přiměřené mediální zdrženlivosti.

Budoucnost českého autorského práva ve světle směrnice DSM (část I.)
Nejdiskutovanějším tématem posledních let v oblasti autorského práva je jistě směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu (neboli zkráceně směrnice DSM)[1]. Není se čemu divit, směrnice se týká celé řady subjektů a také si klade ambiciózní úkol – nastolit v oblasti autorského práva v neustále se rozvíjejícím digitálním prostředí rovnováhu mezi flexibilitou a právní jistotou, ale také spravedlivou rovnováhu mezi právy a zájmy autorů a nositelů práv na jedné straně a uživatelů chráněných předmětů na straně druhé.[2] Jak uvádí sama směrnice DSM, právní předpisy musí být dobře připraveny na budoucnost, aby neomezovaly technologický vývoj, zároveň je ale třeba zachovat vysokou úroveň ochrany autorského práva a práv souvisejících.[3]

Občanský zákoník v pracovněprávní praxi
Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. (dále “o.z“) je činný více jak 7 let. V pracovněprávních vztazích se uplatňuje jako podpůrný (subsidiární) předpis ve vztahu k zákoníku...

Co čeká českou advokacii?
Žijeme v turbulentní době. Tím samozřejmě nemyslím jen pověstné tornádo. Společnost je narušená vším, co se dělo a děje kolem covidové pandemie, rozdrážděná nepříliš povedenými legislativními tanečky vlády a následnými soudními verdikty, znejistělá diskusemi mezi rouškaři a odpírači, příznivci a odpůrci vakcinace a samozřejmě narušená ekonomickými důsledky lockdownu. Agresivita a nekorektnost předvolební rétoriky většiny politických subjektů celkové atmosféře nepřispívá nijak pozitivně, o pokleslých bonmotech z míst nejvyšších ani nemluvě.