Patentujto.cz - Aktuálně

Blog

Právní novinky

Vyhlášení nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 86/20 dne 25. února 2021 - rozhodnutí zveřejněné s právní větou
Stát nemůže bez výslovného zákonného podkladu vymáhat náklady za zmocněnce poškozeného po odsouzené osobě

Vyhlášení nálezu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 2449/20 dne 25. února 2021 – rozhodnutí zveřejněné s tiskovou zprávou
Překážka litispendence v řízení ve věci rodičovské zodpovědnosti podle nařízení Brusel II bis

Vyhlášení nálezu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 1783/20 dne 24. února 2021

Vyhlášení nálezu Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 3582/20 dne 23. února 2021

Vyhlášení nálezu Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 2378/20 dne 23. února 2021

Vyhlášení nálezu Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 3314/20 dne 23. února 2021

Vyhlášení nálezu Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 3463/20 dne 22. února 2021

Na co se zaměřoval úřad pro ochranu osobních údajů při své kontrolní činnosti v roce 2020?
Úřad pro ochranu osobních údajů nedávno zveřejnil závěry kontrol proběhlých v předchozím roce. Oproti jiným dozorovým úřadům v rámci Evropské unie sice nebyl český regulátor oblasti ochrany osobních údajů příliš aktivní a udělované pokuty za porušení nařízení GDPR se držely poměrně nízko, ale přesto si některé jeho závěry zaslouží pozornosti.

Nový zákon o odpadech: Přehled 10 vybraných změn
Dne 1. ledna 2021 nabyl účinnosti nový zákon o odpadech[1], který byl přijat v návaznosti na právní předpisy Evropské unie z tzv. balíčku oběhového hospodářství[2]. Nový zákon o odpadech obsahuje oproti předchozí právní úpravě[3] hned několik významných změn, které se dotknou nejen běžných občanů, ale především podnikatelů a obcí.

Hlasování per rollam ve společnosti s ručením omezeným
Novela zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění, s účinky od 1. ledna 2021 změnila pravidla pro hlasování per rollam. Vzhledem ke stávající situaci, kdy prezenční valné hromady jsou spíše výjimkou, je určitě dobrou zprávou, že došlo k odstranění některých nejasností a vylepšení praktického fungování tohoto typu rozhodování. Níže blíže popíšeme, jak bude nově fungovat rozhodování per rollam ve společnosti s ručením omezeným.

Ústavním soudcem pouze jednou. Opakování mandátu narušuje víru v nezávislost
Po dlouhém čase vytlačilo ústavní právo, alespoň na pár dnů, Covid 19 z prvních příček mediálních témat.

Povinnost zdržet se určitého jednání prostřednictvím třetích osob ve světle recentní judikatury Nejvyššího soudu ČR
Exekučním titulem uložená povinnost zdržet se určité činnosti i prostřednictvím třetích osob může znamenat povinnost přerušit s takovouto třetí osobou smluvní vztah. Takový je jeden ze zásadních závěrů usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 5. 5. 2020, sp. zn. 20 Cdo 1035/2020.

Dětské dluhy a chystaná novelizace OZ a OSŘ
Ministerstvo spravedlnosti předložilo v polovině roku 2019 návrh k novele občanského zákoníku a občanského soudního řádu, díky níž by došlo k omezení možnosti vymáhat peněžité dluhy po nezletilých, a tím tak řešení stále aktuálnější problematiky tzv. „dětských dluhů“, tedy situace, kdy stále více nezletilých vstupuje do dospělosti s dluhy, které nadto mnohdy nebyly zapříčiněny jejich vinou. Novela byla původně plánovaná s účinností od 1. ledna letošního roku, prozatím se ovšem účinnost posunula na 1. července 2021. Návrh má za sebou 2. čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

Co je to WHITE-WASH REPORT aneb zpráva o poskytnutí finanční asistence
Již řadu let umožňuje zákon o obchodních korporacích (dále jen „z.o.k.“) obchodním korporacím poskytování tzv. finanční asistence. Tu přitom koncipuje poměrně široce.