Patentujto.cz - Aktuálně

Blog

Právní novinky

Ústavní soud zrušil vyhlášku obce Jenštejn stanovující místní poplatek za zhodnocení pozemku. Obec postupovala retroaktivně a zavedla poplatek, který zákon zakazuje

Noc práva na Ústavním soudu

Přehled jednání Ústavního soudu pro 8. kalendářní týden roku 2024

Odškodnění za smrt policisty ve službě při dopravní nehodě obstálo před Ústavním soudem, neboť se pozůstalí mohli a mohou domáhat odškodnění z tzv. povinného ručení

Přehled jednání Ústavního soudu pro 7. kalendářní týden roku 2024

Podmíněně odsouzená podle soudů nesplnila povinnost hradit škodu „podle svých sil“. Její příjem však byl exekučně zabaven

Přehled jednání Ústavního soudu pro 6. kalendářní týden roku 2024

Pracovní smlouva uzavřená za zaměstnavatele i zaměstnance stejnou osobou aneb k nejednotné rozhodovací praxi ve věci střetu zájmů při uzavírání pracovních smluv a jednomu jejímu nespravedlivému dopadu
Ačkoliv se zdálo, že díky nálezu Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 669/17 ze dne 21. 8. 2018 dojde ke sjednocení postupu soudů při přezkumu platnosti pracovních smluv uzavřených za zaměstnavatele i zaměstnance stejnou osobou, soudní rozhodovací praxe zůstává stále nejednotná. To přináší řadu praktických problémů pro právnické osoby s jednočlenným statutárním orgánem i samotné členy statutárních orgánů.

K otázce zpětného prokazování způsobilosti dodavatele z pohledu zadavatele
Podle ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) platí, že „způsobilým není dodavatel, který byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele“. V ustanovení § 75 odst. 1 písm. a) ZZVZ je dále stanoveno, že tento druh základní způsobilosti dodavatele se prokazuje předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů.

Majetkový „striptýz“ celebrit
Jsou informace o majetku osob veřejně známých věcí veřejného zájmu? Osobou veřejně známou jsou zejména herci, zpěváci, sportovci, a další osoby, které jsou veřejnosti známé z jejich vlastního přičinění, většinou z důvodu své profese. Jsou to také osoby, které sdílí své soukromí, a dokonce i intimní záležitosti, to vše za účelem zviditelnění. Tyto osoby tento článek nemá na mysli, protože ochranu svých osobnostních práv oslabují zcela vědomě. Rozdíl mezi osobami veřejného zájmu a veřejně činnými je ten, že politik musí z důvodu své funkce snést vyšší míru zásahu do soukromí z důvodu veřejného zájmu – kontroly veřejnosti na tom, že svou politickou či jinou moc nezneužívá ve svůj prospěch.

Nastartujte svou kariéru v české justici jako Talent roku Právníka roku 2023
Jste mladá právnička či mladý právník do třiatřiceti let v jakékoliv právnické profesi a baví Vás psát, ať již se jedná o texty odborné, či literární?

DEAL MONITOR
Přinášíme Vám přehled významných mandátů předních advokátních kanceláří za uplynulý měsíc. Tentokrát jsou reportovány mandáty advokátních kanceláří CEE Attorneys, Clifford Chance, DRV Legal, Eversheds Sutherland, Glatzová & Co, LP Legal a LTA Legal Tax Audit.

Fakultativní subrogace pohledávky zajištěné zástavním právem k nemovité věci
Přecházejí při fakultativní subrogaci na třetí osobu plnící za dlužníka pohledávky věřitele včetně jejich zajištění? A jak lze dosáhnout při subrogaci pohledávky zajištěné zástavním právem souladu faktického stavu se stavem zapsaným v katastru nemovitostí? O těchto a souvisejících otázkách pojednává následující článek.

Novela zákoníku práce: Nepřetržitý odpočinek
V posledním čtvrtletí loňského roku nabyla účinnosti dlouho očekávaná novela zákoníku práce, která přinesla mnoho významných změn na poli pracovněprávních vztahů. Stručné shrnutí novelizovaných oblastí, mezi které se řadí například rozšíření informační povinnosti vůči zaměstnancům nebo nová práva pečujících zaměstnanců, můžete najít v naší dvoudílné sérii článků zde a zde.