Patentujto.cz - Aktuálně

Blog

Právní novinky

Ústavní soud zamítl návrh skupiny senátorů na zrušení ustanovení školského zákona
Ústavní soud, Brno, TZ 93/2019Plénum Ústavního soudu (soudce zpravodaj Vladimír Sládeček) zamítlo...

Nemožnost popření pohledávky zajištěného věřitele v rámci řízení o žádosti o osobní oddlužení byla v rozporu s právem na soudní ochranu
Ústavní soud, Brno, TZ 92/2019Plénum Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jan Filip) vyhovělo návrhu...

Ústavní soud navštívila delegace Nejvyššího soudu Spojeného království
Ústavní soud, Brno, TZ 91/2019Delegace Nejvyššího soudu Spojeného království vedená jeho...

Ústavní soud se zabýval otázkou, zda je přípustnost ústavní stížnosti podmíněna podáním opakované kasační stížnosti a rozhodnutím o ní
Ústavní soud, Brno, PV 6/19III. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Josef Fiala) zamítl...

Policie se bude muset znovu zabývat žádostí stěžovatelky o nahlédnutí do spisu vedeného ve věci jejího pohřešovaného syna
Ústavní soud, Brno, TZ 90/2019I. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj David Uhlíř) vyhověl...

Přehled jednání Ústavního soudu pro 29. kalendářní týden roku 2019
IV. senát - veřejné vyhlášení nálezuod: 16.07.2019 09:00 do: 16.07.2019 09:20Typ jednání: veřejné...

Ustanovení vylučující soudní přezkum rozhodnutí, na základě kterého nebylo uděleno státní občanství cizinci z důvodu bezpečnosti státu, je ústavně konformní
Ústavní soud, Brno, TZ 89/2019Plénum Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jaroslav Fenyk) zamítlo...

DEAL MONITOR
Přinášíme Vám přehled významných mandátů předních advokátních kanceláří.

Vybrané nové instituty v oblasti ochrany osobních údajů dle GDPR
Dne 25. 5. 2018 vstoupilo v účinnost nařízení, o kterém již jistě slyšel snad každý z nás, a to Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) označované též jen jako „GDPR“ (z angl. General Data Protection Regulation).

Vedlejší výdělečná činnost osob ve služebním poměru
Předmětem tohoto příspěvku je krátké zamyšlení nad limitací výkonu vedlejší výdělečné činnosti u osob ve služebním poměru. Ke dni 30.6.2019 totiž nabyl účinnosti nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. Pl. ÚS 24/2017 ze dne 11.9.2018, kterým ústavní soud zrušil ustanovení § 48 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „služební zákon bezpečnostních sborů“) zakazující výkon vedlejší výdělečné činnosti u příslušníků bezpečnostních sborů.

Jak Nejvyšší správní soud rozšířil možnosti argumentace při napadení územního plánu či jiného opatření obecné povahy
Jedním z důvodů pro zrušení územního plánu, resp. jakéhokoli opatření obecné povahy či jeho části, je jeho rozpor se zákonem. Soudní řád správní tento důvod nijak podrobněji nerozvíjí, ani jej neomezuje jen na rozpor s některým zákonem nebo zákony z určité právní oblasti. To ovšem neznamená, že ke zrušení územního plánu povede jakákoli nezákonnost.

O nabytí českého občanství jeho udělením
Tento příspěvek se zabývá otázkou nabývání českého občanství udělením, a to především otázkou nenárokovosti na české občanství a otázkou aktuální podoby podmínek, které musí žadatel o české občanství splnit. Tento příspěvek je jen stručným náhledem na otázku nabývání českého občanství udělením. Tento stručný příspěvek navazuje na autorův právě vydaný komentář k zákonu o státním občanství (srov. KÖRBL, Hugo. Zákon o státním občanství České republiky: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2019. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-736-1).

Pozor na konkurenční doložky?
Počátkem května 2019 Ústavní soud vydal velmi zajímavý nález týkající konkurenční doložky v pracovní smlouvě[1]. Vedlejší účastnice řízení u Ústavního soudu, Ing. K.F., pracovala u svého zaměstnavatele na základě pracovní smlouvy z 1. února 2010, která obsahovala konkurenční doložku zakazující zaměstnankyni po dobu jednoho roku od ukončení pracovního poměru působit u jiného zaměstnavatele, který by měl činnost shodnou s předmětem činnosti původního zaměstnavatele, nebo měl vůči němu soutěžní povahu.

10 otázek pro ... Tomáše Procházku
Tomáš Procházka (39) – je partnerem a vedoucím týmu pracovního práva v advokátní kanceláři Eversheds Sutherland. V kanceláři, dříve působící pod značkou Dvořák Hager & Partners, působí již od roku 2005, kdy nastoupil jako advokátní koncipient. V květnu 2019 byl jmenován novým společníkem firmy. V nové pozici se chce se především zaměřit na rozvoj mezinárodní spolupráce v rámci jedné z největších právních kanceláří na světě, kde v 34 zemích působí přes 5000 lidí.