Patentujto.cz - Aktuálně

Blog

Právní novinky

K náhradě nákladů řízení při zrušení podílového spoluvlastnictví
Ústavní soud, Brno, TZ 64/2020 Třetí senát Ústavního soudu (soudkyně zpravodajka Milada...

Přehled jednání Ústavního soudu pro 28. kalendářní týden roku 2020
IV. senát - veřejné vyhlášení nálezuod: 07.07.2020 09:00 do: 07.07.2020 09:30Typ jednání: veřejné...

Ústavní soud se zastal ženy s postižením ve sporu s pojišťovnou: námitka promlčení nároku na náhradu škody není podle jeho názoru souladná s dobrými mravy
Ústavní soud, Brno, TZ 63/2020 III. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jaroslav Fenyk)...

Ústavní soud nevyhověl ústavní stížnosti Cisterciáckého opatství Osek ve sporu o vydání zemědělských nemovitostí
Ústavní soud, Brno, TZ 62/2020 Třetí senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Radovan...

Ústavní soud zamítl ústavní stížnost Židovské obce Brno ve sporu o vydání nemovitostí
Ústavní soud, Brno, TZ 61/2020 Třetí senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Radovan...

Obecné soudy budou znovu posuzovat restituční nárok Colloredo-Mansfeldů na sbírky v zámku v Opočně
Ústavní soud, Brno, TZ 60/2020 Ústavní soud se po rozsudcích Evropského soudu pro lidská...

K redukci odměny za zastupování více poškozených v trestním řízení
Ústavní soud, Brno, TZ 59/2020 Stěžovatel vystupoval v procesním postavení zmocněnce poškozených v...

Zákon o hromadném řízení
Legislativní proces zákona o hromadném řízení (dříve návrh zákona o hromadných žalobách) je dozajista bouřlivý a celá řada odborné veřejnosti k němu upírá svoji pozornost ve snaze přispět k co nejkvalitnější a snadno aplikovatelné podobě. Návrh po schválení vlády České republiky dne 24. února 2020 bude nyní předložen Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, kde dozajista dozná ještě dalších změn a úprav. V tomto článku se zaměříme na nejdůležitější změny v koncepci zákona o hromadném řízení oproti původním návrhům, včetně jejich zhodnocení a případného upozornění na přetrvávající rizika a nedostatky přijímané právní normy.

Změny v odškodnění pozůstalých při úmrtí zaměstnance v důsledku pracovního úrazu - novela zákoníku práce
Novela zákoníku práce[1] s účinností od 1. ledna 2021 rozšiřuje okruh oprávněných osob – pozůstalých (manžel resp. manželka, registrovaný partner resp. partnerka, nezaopatřené dítě, rodič sdílející domácnost), kterým přísluší jednorázové odškodnění pozůstalých v případě smrti zaměstnance následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, a to zejména o zaopatřené děti zaměstnance[2] a rodiče nežijící se zaměstnancem v domácnosti, současně jednorázovou náhradu nemajetkové újmy zvyšuje a zavádí její pravidelnou valorizaci.

Novela zákona o ochraně spotřebitele
Přeshraniční spolupráci vnitrostátních orgánů příslušných k vymáhání dodržování právních předpisů v oblasti ochrany spotřebitele bylo upraveno na úrovni Evropské unie nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele.

Kulatý stůl
Zdá se, že Česko a Evropa má stran pandemie to nejhorší za sebou. Jak se ovšem shodují zástupci developerských firem, právnických kanceláří a realitního segmentu, které jsme oslovili do našeho Kulatého stolu, nejtěžší časy naši ekonomiku ještě čekají.

Dokazování společné domácnosti při podávání žádosti o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU
V souvislosti s podáváním žádostí o získání pobytu na území České republiky za účelem sloučení rodinného příslušníka s občanem EU vyvstává řada otázek. Jednou z nich je nejasný pojem „společná domácnost“, který je pro účely rozhodnutí o žádosti o tento pobyt v některých případech třeba posoudit, a kterému se tento článek bude věnovat.

Podvod s akciemi a výklad pojmu „bona fide third party“
Nejvyšší soud se v případu řešeném pod sp. zn. 8 Tdo 785/2019, ze dne 24. 3. 2020 zabýval na podkladě trestného činu podvodu s akciemi výkladem smlouvy o koupi akcií (SPA) sepsané v anglickém jazyce a řídící se českým právem uzavřené mezi americkou společností a českými manažery, přitom zde dospěl k celé řadě pro praxi klíčových závěrů, např. že smluvní ujednání je třeba vykládat tak, aby to vedlo ke spravedlivému výsledku a nikoliv, aby výklad smlouvy prospíval pachatelům organizované trestné činnosti.

Obrana žadatele nejen proti poskytnutí nepravdivých informací povinným subjektem v intencích informačního zákona
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také „informační zákon“ nebo „SvInf“), jehož smyslem je provedení čl. 17 Listiny základních práv a svobod jako základní ústavní úpravy informačního práva v České republice a zajištění jeho realizace, byl za svou dvacetiletou existenci již dvacetkrát novelizován. Další jeho novelizace, tentokrát zákonem č. 12/2020 Sb., vstoupí v účinnost dne 1. 8. 2020.