Patentujto.cz - Aktuálně

Blog

Právní novinky

Požadavky na odůvodnění rozhodnutí Nejvyššího soudu
Ústavní soud, Brno, TZ 132/2019 II. senát Ústavního soudu (soudkyně zpravodajka Milada Tomková)...

Přehled jednání Ústavního soudu pro 47. kalendářní týden roku 2019
II. senát - veřejné vyhlášení nálezuod: 19.11.2019 14:30 do: 19.11.2019 15:00Typ jednání:...

Jako trestný čin pomluvy lze stíhat jen případy nejzávažnějších zásahů do osobnostních práv, které nelze účinně napravit prostředky soukromého práva
Ústavní soud, Brno, TZ 131/2019 II. senát Ústavního soudu (soudkyně zpravodajka Kateřina...

Ochrana spotřebitele u smluv uzavíraných na dálku
Ústavní soud, Brno, TZ 130/2019 II. senát Ústavního soudu (soudkyně zpravodajka Kateřina...

Podání podnětu k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nesmí být zpoplatněno
Ústavní soud, Brno, TZ 129/2019 Plénum Ústavního soudu (soudce zpravodaj Vojtěch Šimíček)...

Rozhodnutí o odložení žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. z důvodu neuhrazení nákladů a jeho přezkum ve správním soudnictví
Ústavní soud, Brno, PV 7/2019 III. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jiří Zemánek) vyhověl...

Další nález Ústavního soudu ke střídavé péči: při zvažování soudní úpravy péče o děti musí být předním hlediskem nejlepší zájem dítěte
Ústavní soud, Brno, TZ 128/2019 III. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Josef Fiala) vyhověl...

Zákaznická kontraktace a komunikace v digitální době
Při uzavírání smluv v běžném životě se čím dál častěji setkáváme s tím, že nepodepisujeme papírové smlouvy a komunikujeme elektronicky. V bankách, pojišťovnách, u mobilních operátorů se zcela běžně uzavírají smlouvy a podepisují související dokumenty v elektronické podobě. Nabízí se otázka, zda nám právo poskytuje dostatečnou jistotu i v elektronickém světě? Kde jsou elektronické dokumenty uloženy? Neztratí se? Jak se k nim může spotřebitel dostat?

Cizinec omezený na svobodě, trestní příkaz a nutná obhajoba.
Ústavní soud opět rozhodoval ve věci ústavní stížnosti cizince, který byl zadržen, v rámci vazebního zasedání mu byl doručen trestní příkaz a on se bez porady s obhájcem vzdal práva odporu. Ústavní soud svým nálezem ze dne 3. září 2019 sp. zn. I. ÚS 1688/19 rozhodl, že postupem Obvodního soudu pro Prahu 5 spočívajícím v nakládání s trestním příkazem Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 22. 3. 2019 č. j. 19 T 47/2019-37 jako s pravomocným a vykonatelným bylo porušeno ústavně zaručené právo stěžovatele na obhajobu v trestním řízení podle čl. 40 odst. 3 Listiny základních práv a svobod. Současně zakázal jmenovanému soudu v tomto zásahu pokračovat.

Co přinese připravovaná novela zákona o významné tržní síle?
V návaznosti na přijetí Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/633 o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v zemědělském a potravinovém řetězci (dále jen „Směrnice“) byl vypracován návrh zákona, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů. Směrnici jsme se již dříve věnovali v našem článku, v němž jsme informovali a shrnovali, jaké zásadní změny přijetí Směrnice přináší.

K aktivní věcné legitimaci v řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy
Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu (dále jen „NSS“) vydal nedávno usnesení č. j. 2 As 187/2017–264, ve kterém vyslovil zásadní závěry týkající se aktivní věcné legitimace v řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy (dále jen „OOP“), v daném případě změny územního plánu. Jelikož jeho závěry jsou klíčové z hlediska soudního přezkumu územně plánovací dokumentace obecně, zaslouží si toto usnesení bližší pozornost. Předmětem článku proto bude shrnutí podstatného obsahu předmětného usnesení, jakož i analýza jeho dopadu pro další rozhodovací praxi.

K odpovědnosti realitních makléřů za pravdivost poskytovaných informací
Dlouhodobě zaznamenáváme volání po větší regulaci a profesionalizaci služeb realitních makléřů. Jedná se o reakci na často nekvalitní služby, kdy realitní zprostředkovatelé často sehrávali (a sehrávají) úlohu pouhého průvodce po nemovitosti, kterou nabízí k prodeji, bez větší přidané hodnoty. Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 1. 2. 2019, č.j. 62 A 164/2017-49 definoval, jakou míru profesionality lze ze strany klientů-spotřebitelů očekávat od realitních makléřů, jako poskytovatelů služeb.

Souhlas valné hromady S.R.O. s rozdělením podílu v souvislosti s jeho převodem na třetí osobu dle § 43 odst. 3 z. o. k.
Vrchní soud v Praze v usnesení ze dne 25. 7. 2016, sp. zn. 7 Cmo 150/2015 dovodil, že souhlas valné hromady S.R.O. dle § 43 odst. 3 z. o. k. musí být konkrétní (tj. musí určitým způsobem vymezit rozdělované podíly), a nikoliv jen rámcový [k neomezenému počtu převodů blíže nespecifikovaných (nekvantifikovaných) podílů a jim náležejících částí vkladů do základního kapitálu se současným stanovením pouze limitní části, do které je možno převádět podíl mezi dvěma subjekty tam i zpět], může jít však o souhlas následný a dále, že od § 43 odst. 3 z. o. k., který vyžaduje k rozdělení podílu souhlas valné hromady, se ve společenské smlouvě nelze odchýlit.

Proměna české legislativy v oblasti zdravotnických prostředků
Česká zákonná úprava v oblasti zdravotnických prostředků v souvislosti s přijetím a blížící se použitelností nařízení Evropského parlamentu a  Rady (EU) 2017/745 o  zdravotnických prostředcích („MDR“) a  nařízení Evropského parlamentu a  Rady (EU) 2017/746 o  diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro („IVDR“) zřejmě brzy projde zásadní proměnou. Aktuálně bylo v rámci Vlády ČR uveřejněno několik návrhů zákony, které mají za cíl provést adaptaci českého právního řádu na MDR a IVDR.