Patentujto.cz - Aktuálně

Blog

Právní novinky

Ústavní soud zrušil část ustanovení zákona o advokacii k poskytnutí právní pomoci ze strany ČAK

Význam stanoviska pléna Ústavního soudu pro rozhodování jednotlivých senátů

Přehled jednání Ústavního soudu pro 5. kalendářní týden roku 2023

Ústavní soud nepřistoupil ke zrušení ustanovení zákona o zdravotních službách. Existuje totiž ústavně souladný výklad zákonné výluky z informační povinnosti

Přehled jednání Ústavního soudu pro 4. kalendářní týden roku 2023

Případ stěžovatele, který byl postřelen při pokusu o přechod tehdejší státní hranice československými pohraničníky, se vrací před obecné soudy. Znovu se budou zabývat přiměřeným odškodněním újmy na zdraví

Přehled jednání Ústavního soudu pro 3. kalendářní týden roku 2023

Příplatek mimo základní kapitál – váže se k podílu, nebo osobě? A jak je to s převodem?
Potřebuje-li společnost rychlé provozní nebo projektové financování, nabízí se několik cest. Externí zdroje často bývají obtížně dosažitelné. Společnost, obzvlášť na začátku svého podnikatelského života, nemusí disponovat dostatečnými aktivy, která by poskytla bankám jako přiměřené zajištění. Moderní právo obchodních korporací nám tak v tomto případě jde naproti institutem příplatku mimo základní kapitál.

K některým otázkám vztahujícím se k trestu zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži
Trest zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži upravuje ust. § 21 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TOPO“). Jak již název relevantní právní úpravy napovídá, jedná se o trest, který může být uložen toliko právnickým osobám.[1] Trest zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži může však být uložen pouze za podmínky, dopustila-li se daná právnická osoba trestného činu v souvislosti s uzavíráním smluv na plnění veřejných zakázek nebo s jejich plněním, s účastí v zadávacím řízení nebo ve veřejné soutěži.[2]

Kdy a komu nelze dát výpověď z pracovního poměru
Zákoník práce č.262/2006 Sb., (dále ZP) jako základní pracovněprávní předpis plní nejen funkci regulující personální praxi, ale řadou ustanovení chrání slabší stranu pracovněprávních vztahů – zaměstnance. Je to zejména v oblasti skončení pracovního poměru nebo změny druhu práce. Stanoví jednoznačné důvody pro skončení pracovního poměru a přitom zohledňuje určité sociální, zdravotní nebo jiné situace, v níž se zaměstnanec nachází. Legislativně se tento postup označuje jako“ochranná doba“ v pracovním poměru.

Žaloba na neplatnost převodu věci podaná potenciálním dědicem zcizitele
Nejednou se k soudu dostal případ, kdy se potenciální dědic, zejména pak potomek, domáhal určení neplatnosti převodu části majetku jeho rodiče nebo prarodiče na třetí osobu. Odůvodnění bývá často takové, že tento jeho stále žijící předek, který nebyl dosud omezen ve svéprávnosti, činil takové majetkové dispozice ve stavu, kdy si jejich následky neuvědomoval. Žalobci zarytě tvrdí, že zcizitel by něco takového nikdy neudělal, že k tomu musel být nabyvatelem donucen anebo nemohl být v době převodu „při smyslech“. Běžným příkladem je darování části majetku třetí osobě, především pak nemovité věci, nebo její prodej za nižší cenu než cenu obvyklou. Často s podáním určovací žaloby podávají tito potomci zároveň návrh na omezení svéprávnosti zcizitele.

Někdy nezákonné označování alternativních výrobků rostlinného původu
Ministerstvo zemědělství České republiky (dále jen „MZe“) a Státní zemědělská a potravinářská inspekce (dále jen „SZPI“) upozorňují na nutnost dodržování požadavků právních předpisů v oblasti označování potravin v souvislosti s nežádoucím označováním rostlinných výrobků názvy vyhrazenými pro mléko a mléčné výrobky.

Novinky z oblasti české a evropské regulace finančních institucí za měsíc prosinec 2022
Přinášíme Vám poslední aktuality z oblasti české a evropské regulace finančních institucí za rok 2022. V prosincovém vydání newsletteru se dočtete, mimo jiné, o problematice oznamování informací podle nařízení EMIR, o identifikaci ekonomicky spjaté skupiny či o postoji Rady EU k návrhu nového AML nařízení a směrnice. Aktuality jako obvykle dělíme vždy podle příslušných regulovaných sektorů. Současně také pokračujeme s novinkami, které se týkají probíhající války na Ukrajině a úpadku banky Sberbank CZ. Přejeme Vám do roku 2023 mnoho úspěchů jak v pracovní, tak osobní rovině a těšíme se na další aktualitami naplněné měsíce.

Ke spornosti výkladu ustanovení § 62 zákona o obchodních korporacích a dopadu povinností členů volených orgánů obchodní korporace na prokuristu
Institut prokury definuje ustanovení § 450 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako „OZ“) tak, že udělením prokury zmocňuje podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku prokuristu k právním jednáním, ke kterým dochází při provozu obchodního závodu, popřípadě pobočky, a to i k těm, pro která se jinak vyžaduje zvláštní plná moc. Zcizit nebo zatížit nemovitou věc je však prokurista oprávněn, je-li to výslovně uvedeno.