Patentujto.cz - Obchodní podmínky
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také jen „VOP“) představují smluvní ujednání mezi jakoukoli třetí stranou vystupující samostatně nebo zastoupenou jejími zástupci, přidruženou organizací nebo jakýmikoliv zmocněnci (dále také jen „Zákazník“) a společností Patentujto s.r.o., IČ: 07293577, se sídlem Brtnická 2853/11, 586 01 Jihlava, založenou podle práva České republiky a registrovanou u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 107416 (dále jen „Provozovatel“), při poskytování služeb nabízených prostřednictvím webových stránek www.patentujto.cz, jakož i při užití těchto webových stránek (dále souhrnně jen „služba Patentuj.to“). VOP stanovují zejména podmínky pro poskytování služby Patentuj.to a jsou součástí obsahu všech smluvních vztahů mezi Provozovatelem a Zákazníkem. Přečtěte si prosím následující VOP před užíváním služby Patentuj.to. Pokud s jakoukoliv částí těchto VOP nesouhlasíte, nejste oprávněni službu Patentuj.to využívat. Objednáním nebo užíváním služeb Patentuj.to jakýmkoliv způsobem Zákazník prohlašuje, že četl a akceptuje tyto VOP, od tohoto okamžiku je současně vázán těmito VOP. Aktuální VOP jsou veřejně přístupné na internetové adrese: www.patentujto.cz/obchodni-podminky/ Všechny smluvní vztahy mezi Zákazníkem a Provozovatelem se řídí právním řádem České republiky.

2. VYMEZENÍ POJMŮ

Provozovatel – společnost Patentujto s.r.o., IČ: 07293577, se sídlem Brtnická 2853/11, 586 01 Jihlava, založená podle práva České republiky a registrovaná u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 107416
Zákazník – fyzická anebo právnická osoba vystupující samostatně nebo zastoupená jejími zástupci, přidruženou organizací nebo jakýmikoliv zmocněnci, které Provozovatel poskytuje službu Patentuj.to
Služba Patentuj.to – soubor činností vymezený na webových stránkách www.patentujto.cz, které Provozovatel poskytuje nebo jejichž poskytnutí zajišťuje Zákazníkovi / pro Zákazníka za sjednanou úplatu, včetně užívání webových stránek www.patentuj.to. V rámci výkonu těchto činností nedochází ze strany Provozovatele k poskytování služeb, k jejichž výkonu jsou na základě příslušných právních předpisů oprávněni výhradně advokáti či patentoví zástupci. Je-li při poskytování služeb Zákazníkovi nutné vykonat činnosti, k jejichž výkonu Provozovatel není oprávněn, zajišťuje tyto činnosti v takovém případě Provozovatel zajištěním oprávněných osob Zákazníkovi a úhradu služeb poskytnutých těmito osobami. Zmocnění k výkonu činností uděluje v tomto případě Zákazník výhradně oprávněným osobám.
Spotřebitel – každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná
Podnikatel – fyzická nebo právnická osoba, které Provozovatel poskytuje službu Patentuj.to a není spotřebitelem Ochranná známka – služba poskytovaná Provozovatelem v rámci služeb Patentuj.to, jejímž výstupem je registrace ochranné známky u příslušného úřadu Průmyslový vzor – služba poskytovaná Provozovatelem v rámci služeb Patentuj.to, jejímž výstupem je registrace průmyslového vzoru u příslušného úřadu Užitný vzor – služba poskytovaná Provozovatelem v rámci služeb Patentuj.to, jejímž výstupem je registrace užitného vzoru u příslušného úřadu Patent – služba poskytovaná Provozovatelem v rámci služeb Patentuj.to, jejímž výstupem je registrace patentu u příslušného úřadu

3. ZPŮSOB UZAVŘENÍ SMLOUVY

Zákazník je vázán svou objednávkou či nabídkou až do její akceptace či odmítnutí Provozovatelem. Provozovatel může dodatečně objednávku Zákazníka omezit či zrušit vzhledem k možnostem Provozovatele. Zákazník je oprávněn změnu objednávky či nabídky provést do okamžiku, než Provozovatel objednávku akceptoval nebo začal plnit svůj závazek vůči Zákazníkovi. Elektronická objednávka je řádně učiněna tehdy, vyplnil-li Zákazník veškeré formulářem předepsané údaje a náležitosti. Objednávka je nabídkou na uzavření smlouvy o poskytnutí služby Patentuj.to. Smlouva o poskytnutí služby Patentuj.to (dále jen „smlouva“) je uzavřena okamžikem akceptace nabídky Zákazníka Provozovatelem (e-mailová konfirmace) a úhradou sjednané odměny Provozovateli. Smlouva je sjednávána prostřednictvím komunikace na dálku. Provozovatel má právo odmítnout objednávku, pokud Zákazník v minulosti porušil své smluvní povinnosti vůči Provozovateli. K užíváním služeb Patentuj.to potřebuje Zákazník přístup k telekomunikačním zařízením a internetu. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (internet, případně telefon a náklady na doručování prostřednictvím poštovních služeb) se odvíjí od poplatků či tarifu za telekomunikační služby, které Zákazník používá. Tyto náklady hradí vždy Zákazník. Smlouva uzavřená o poskytnutí služby Patentuj.to včetně VOP je archivována Provozovatelem v elektronické podobě a není přístupná.

4. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

Zákazník je povinen užívat službu Patentuj.to v souladu s těmito VOP. Zákazník není oprávněn užívat služby Patentuj.to, pokud není plně svéprávný a starší 18 let. Zákazník prohlašuje, že je plně svéprávný a starší 18 let, a bere na vědomí, že je výlučně odpovědný za jakoukoli újmu nebo ztrátu, kterou Provozovatel utrpí z důvodu jeho nepravdivého prohlášení.
Zákazník se okamžikem učinění objednávky zavazuje uhradit Provozovateli odměnu za vybraný produkt Patentuj.to uvedenou v objednávkovém formuláři a případně jinou individuálně dohodnutou odměnu za další jím objednané doplňkové služby, které nejsou součástí základní nabídky služeb.
Zákazník se zavazuje poskytovat Provozovateli pravdivé, správné, úplné a skutečné údaje a informace v souvislosti s poskytováním služby Patentuj.to. Zákazník se dále zavazuje poskytnout Provozovateli na jeho žádost všechny údaje, které si od něj vyžádá v souvislosti s poskytováním služeb Patentuj.to., pokud to bude třeba k řádnému poskytnutí služby Provozovatelem.
Zákazník dále výlučně odpovídá za jakoukoli činnost, k níž dochází pod jeho e-mailem nebo telefonním číslem, které Provozovateli poskytl, a za jakýkoliv obsah, který Provozovateli poskytne, zejména za veškeré informace, zvukové, obrazové a zvukově-obrazové matriály nebo díla, a to i tehdy, zachycují-li nebo zaznamenávají-li třetí strany.
Zákazník se zavazuje poskytovat Provozovateli potřebnou součinnosti, která je objektivně nutná k poskytnutí jím vybrané služby Patentuj.to ze strany Provozovatele. Neposkytne-li Provozovateli potřebnou součinnost na základě jeho výzvy ani do 30 dnů od odeslání takové výzvy na Zákazníkem zadaný email, má Provozovatel právo odstoupit od smluvního vztahu se Zákazníkem a započítat si na uhrazenou odměnu paušální náhradu škody, která mu v souvislosti s jednáním Zákazníka vznikla, ve výši odpovídající částce uhrazené za službu. Odstoupení od smlouvy může být učiněno i prostřednictvím e-mailu odeslaného ze strany Provozovatele (info@patentujto.cz) na e-mailovou adresu Zákazníka, kterou uvedl v objednávkovém formuláři.
Zákazník bere na vědomí, že Provozovatel není oprávněn samostatně vykonávat všechny činnosti, které jsou nutné pro řádné poskytnutí služby Patentuj.to Zákazníkovi. Za účelem splnění těchto služeb Provozovatel zajistí Zákazníkovi odborníka z řad advokátů či patentových zástupců (dále jen „Odborník“), kterému Zákazník udělí samostatnou plnou moc k jeho zastupování. Zákazník Provozovatele tímto zmocňuje k tomu, aby mu Provozovatel zajistil možnost uzavřít s Odborníkem smlouvu o poskytování těchto služeb nezbytnou k poskytnutí služby. Náklady na advokáta nebo patentového zástupce po uhrazení služby Patentuj.to Zákazníkem hradí advokátovi nebo patentovému zástupci Provozovatel. Cena uvedená na webu patentujto.cz je pro Zakázaníka za danou službu konečná. Zákazník souhlasí s tím, aby jeho údaje a informace, které Provozovateli poskytl, byly předány tomuto Odborníkovi. Udělení zmocnění Odborníkovi představuje nezbytnou podmínku pro poskytnutí vybrané služby Patentuj.to Zákazníkovi. Odmítne-li Zákazník plnou moc doporučenému Odborníkovi udělit nebo odvolá-li/zruší-li předčasně již udělenou plnou moc, není Provozovatel objektivně schopen poskytnout Zákazníkovu vybranou službu Patentuj.to. Provozovatel má v takovém případě právo odstoupit od smluvního vztahu se Zákazníkem a započítat si na uhrazenou odměnu paušální náhradu škodu ve výši odpovídající částce uhrazené Zákazníkem. Odstoupení od smlouvy může být učiněno i prostřednictvím odeslání e-mailu ze strany Provozovatele (info@patentujto.cz) na e-mailovou adresu Zákazníka, kterou uvedl v objednávkovém formuláři.
Pakliže bude Úřad průmyslového vlastnictví požadovat další plnění ohledně ochranné známky zákazníka, je zákazník povinen poskytnout Úřadu potřebnou součinnost.
Registrací ochranné známky získá Zákazník výlučné právo na užívání ochranné známky na 10 let od data podání přihlášky. Další prodloužení platnosti ochranné známky na 10 let je možné na základě zákona o ochranných známkách na základě žádosti o obnovu ochranné známky. Další práva a povinnosti vlastníka ochranné známky se řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem o ochranných známkách.
Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy s Provozovatelem ve lhůtě čtrnácti dnů dne uzavření smlouvy. Provozovateli v takovém případě náleží poměrná část uhrazené ceny za poskytnuté/zajištěné služby a vzniklé náklady do okamžiku odstoupení od smlouvy. Spotřebitel není oprávněn od této smlouvy odstoupit, došlo-li již ze strany Provozovatele a/nebo Odborníka k poskytnutí příslušné služby (např.: registrace ochranné známky, atd.)
Zákazník je oprávněn reklamovat u Provozovatele v zákonné lhůtě poskytnuté služby Patentuj.to, pokud mu byly poskytnuty vadně, a to bez zbytečného odkladu po zjištění vady písemně na adresu sídla Provozovatele nebo prostřednictvím e-mailu na adresu info@patentujto.cz. Je-li Zákazníkovi umožněno ze zákona zvolit si právo z vadného plnění, musí tak učinit u Provozovatele bez zbytečného odkladu, nejpozději společně s vytknutím vady. V případě reklamace Spotřebitele je Provozovatel povinen vyřídit reklamaci ve nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, v ostatních případech nejpozději do 60 dnů, a o výsledku reklamačního řízení vyrozumět Zákazníka buď na jeho doručovací adrese nebo e-mailové adrese, které uvedl v objednávkovém formuláři. Uplatnění práv z vadného plnění se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

5. PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE

Provozovatel se zavazuje poskytnout Zákazníkovi jím vybranou službu Patentuj.to nabízenou na webových stránkách www.patentujto.cz.
Ochranná známka – v rámci základní nabídky se Provozovatel zavazuje:
- zajistit základní rešerši a lustraci Zákazníkem poskytnutých podkladů pro účely registrace a základního poradenství v souvislosti s poskytovanou službou v rozsahu 30 minut,
- zatřídit Ochrannou známku maximálně do 3 tříd výrobků / služeb,
- připravit a podat příslušnou žádost / přihlášku se zatříděním Ochranné známky maximálně do 3 tříd výrobků / služeb.
Průmyslový vzor – v rámci základní nabídky se Provozovatel zavazuje:
- zajistit základní rešerši a lustraci Zákazníkem poskytnutých podkladů pro účely registrace a základního poradenství v souvislosti s poskytovanou službou v rozsahu 30 minut,
- zatřídit Průmyslový vzor do příslušné třídy výrobků,
- připravit a podat příslušnou žádost / přihlášku se zatříděním Průmyslového vzoru do příslušné třídy výrobků.
Užitný vzor a Patent – v rámci základní nabídky se Provozovatel zavazuje zajistit Zákazníkovi úvodní konzultaci s doporučeným Odborníkem v rozsahu 60 minut. V případě zájmu Zákazníka Provozovatel vypracuje cenovou nabídku dalších služeb.
Provozovatel a Zákazník si mohou individuálně sjednat další doplňkové služby, jejichž cenu Provozovatel Zákazníkovi sdělí nejpozději před poskytnutím takové doplňkové služby.
Provozovatel neodpovídá za případné odmítavé rozhodnutí příslušného úřadu, resp. neodpovídá za odlišný názor příslušného úřadu a nevyhovění žádosti / přihlášky. Provozovatel neodpovídá ani za případné škody, které Zákazníkovi vzniknou v důsledku jeho nečinnosti.
V případě, že při rešerši a lustraci bude ze strany doporučeného Odborníka zjištěna možná překážka v řízení o zápisu (např. z důvodu nesplnění zákonných předpokladů nebo již existující registrace), sdělí toto Provozovatel Zákazníkovi a je-li to možné, a poskytne mu vypracované doporučení ze strany Odborníka k případným změnám, eventuálně sdělí Zákazníkovi, že se vůbec nedoporučuje podání žádosti / přihlášky. Pokud Zákazník i přesto trvá na podání žádosti / přihlášky nebo na ní trvá bez navržených změn, je taková žádost / přihláška podána výlučně na vlastní odpovědnost a riziko Zákazníka. V případě, že se Zákazník rozhodne v takovém případě upustit od podání žádosti / přihlášky, náleží Provozovateli poměrná část uhrazené ceny za již poskytnuté/zajištěné služby a vzniklé náklady.
Obecně platí, že pokud Zákazník nemá o další poskytování služeb zájem, sdělí toto Provozovateli a smluvní vztah se tím považuje za ukončený. Případný přeplatek uhrazené ceny po započtení náhrady za poskytnuté/zajištěné služby a vynaložených nákladů je Provozovatel povinen vrátit Zákazníkovi na účet, že kterého Zákazník platbu odeslal, nebo jiným vhodným způsobem, nebude-li číslo účtu odesílatele zjistitelné, a to do 30 dnů od ukončení smlouvy.
Pokud by se poskytnutím služby Patentuj.to ocitl ve střetu zájmů nebo by se poskytnutí služby Patentuj.to jinak příčilo jeho obchodním zájmům, je Provozovatel oprávněn od smlouvy odstoupit a započítat si na uhrazenou odměnu dosavadní vynaložené náklady a náhradu za již poskytnuté/zajištěné služby. Odstoupení od smlouvy může být učiněno i prostřednictvím e-mailu odeslaného ze strany Provozovatele (info@patentujto.cz) na e-mailovou adresu Zákazníka, kterou Provozovateli sdělil. Případný přeplatek uhrazené ceny po započtení náhrady škody je Provozovatel povinen vrátit Zákazníkovi na účet, že kterého Zákazník platbu odeslal, nebo jiným vhodným způsobem, nebude-li číslo účtu odesílatele zjistitelné, a to do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Odměna za služby Patentuj.to je stanovena dle Ceníku Provozovatele platného v době přijetí objednávky Zákazníka, nedohodnou-li se Provozovatel a Zákazník v konkrétním případě jinak. Aktuálně platný Ceník je každému Zákazníkovi k dispozici webových stránkách www.patentujto.cz. Všechny ceny jsou uvedeny bez příslušné daně z přidané hodnoty, která bude vždy připočtena v její aktuálně platné výši. Odměna za služby Patentuj.to může být Zákazníkem uhrazena prostřednictvím platební brány, pokud se strany nedohodnou jinak. Platební brána je provozována společností ThePay.cz, s.r.o., Sp.zn.: C 88388 vedená u Krajského soudu v Brně , IČO: 28135261. Po obdržení platby zašle Provozovatel Zákazníkovi prostřednictvím e-mailu, který Zákazník uvedl, daňový doklad. Má se za to, že co Zákazník uhradil Provozovateli před uzavřením smlouvy, je záloha. Provozovatel je oprávněn jednostranně si započítat na uhrazenou zálohu dosavadní vynaložené náklady a náhradu za již poskytnuté/zajištěné služby.
Ochranná známka a Průmyslový vzor - odměna za základní nabídku v sobě zahrnuje správní poplatek příslušného úřadu ve výši, která je požadována úřadem za danou poskytnutou službu.
Užitný vzor a Patent – cenová nabídka vytvořená na míru Zákazníkovi v sobě zahrnuje správní poplatek příslušného úřadu ve výši, která je požadována úřadem za danou poskytnutou službu.
Provozovatel si vyhrazuje právo neposkytovat Zákazníkovi žádné služby až do okamžiku úplné úhrady odměny. Neuhradí-li Zákazník odměnu včas, je Provozovatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy může být učiněno i prostřednictvím e-mailu odeslaného ze strany Provozovatele (info@patentujto.cz) na e-mailovou adresu Zákazníka, kterou uvedl v objednávkovém formuláři.
V případě prodlení Podnikatele s úhradou sjednané ceny má Provozovatel právo nárokovat si smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky denně za každý započatý den prodlení. Uplatněním nároku na smluvní pokutu není dotčeno právo Provozovatele na náhradu škody.

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel zpracovává osobních údaje svých Zákazníků jako Správce osobních údajů (dále jen „Správce“) v souladu s nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Pojmy Osobním údajem se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě („Subjekt údajů“). Subjektem údajů se pak rozumí identifikovatelná fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat. Správcem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Zpracování osobních údajů představuje jakoukoliv operaci nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení. Zpracovatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný Subjekt, který zpracovává osobní údaje pro Správce. Rozsah, účel a právní základ zpracování osobních údajů Pro úspěšné vyřízení objednávky je Správce oprávněn zpracovávat Zákazníkovy osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, dodací a fakturační adresa, e-mail, telefon, informace vztahující se k předmětu smlouvy (např. identifikace zboží či služby, způsob jejich úhrady, včetně platebních informací jako je číslo bankovního účtu), a to na základě právního titulu spočívajícím v plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. V tomto případě je poskytnutí osobních údajů nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez jejich poskytnutí není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany Správce plnit. Uvedené osobní údaje Správce může zpracovávat pro účely výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Subjektem údajů a Správcem, včetně budoucího uplatnění nároků. Toto zpracování je možné na základě oprávněného zájmu Správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Uvedené osobní údaje Správce zpracovává i pro účely plnění jeho povinností v oblasti vedení účetnictví a v oblasti daní, neboť je toto zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Provozovatel může Subjektům údajů zasílat obchodní sdělení ve formě newsletteru a pro tento účel zpracovávat jeho e-mail a tel. číslo. Právní základ tohoto zpracování představuje buď souhlas Subjektu údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 z. č. 480/2004 Sb., anebo oprávněný zájem Správce čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR v případě, že již došlo k objednávce zboží nebo služby a Subjekt údajů původně toto využití neodmítl. Každé obchodní sdělení obsahuje adresu, na kterou může Subjekt údajů zaslat informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace nadále zasílány. Provozovatel zpracovává osobní údaje po níže uvedenou dobu: - vyřízení objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Subjektem údajů a Správcem - po dobu nezbytnou pro výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu a uplatňování případných nároků ze smluvního vztahu (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu) - plnění zákonných povinností – po dobu stanovenou právními předpisy - zasílání obchodních sdělení obsahujících zejména novinky a nabídky služeb Provozovatele - po dobu trvání souhlasu (případně do okamžiku, kdy se Subjekt údajů odhlásí z newsletteru) Příjemci osobních údajů Osobní údaje mohou být zpřístupněny i dalším příjemcům, mezi které patří zejména zpracovatelé Správce, kteří zpracovávají osobní údaje dle jeho pokynů. Jedná se především o: - osoby podílející se na realizaci Služeb Patentuj. to - osoby zajišťující marketingové a mailingové služby (např. MailChimp) Způsoby zpracování osobních údajů Osobní údaje jsou pro výše uvedené účely zpracovávány jak automatizovaně, tak manuálně. Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, tj. rozhodnutí založeném výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování.
a. Právo na přístup ke svým osobním údajům: Subjekt údajů má právo od Správce získat potvrzení o tom, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány. Pokud zpracovávány jsou, má Subjekt údajů právo získat k těmto osobním údajům přístup.
b. Právo na opravu osobních údajů: Subjekt údajů má právo, aby byly jeho nepřesné osobní údaje opraveny, jsou-li nepřesné.
c. Právo na výmaz osobních údajů: Subjekt údajů má právo na výmaz svých osobních údajů, ledaže se uplatní výjimky opravňující Správce osobní údaje i nadále zpracovávat. Osobní údaje budou vymazány zejména pokud bude odvolán souhlas s jejich zpracováním, a nebude-li existovat žádný další právní důvod ke zpracování.
d. Právo na omezení zpracování osobních údajů: Subjekt údajů může požádat omezení zpracování svých osobních údajů zejména v případech, kdy popírá přesnost zpracovávaných osobních údajů nebo vznesl námitku proti zpracování.
e. Právo na přenositelnost osobních údajů: Subjekt údajů je oprávněn získat osobní údaje, které se ho týkají a jež poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a je oprávněn předat tyto údaje jinému správci. Současně má právo na to, aby jeho osobní údaje byly Správcem předány správci druhému, pokud je to technicky proveditelné.
f. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů: Subjekt údajů může podat námitku proti zpracování osobních údajů založeném na oprávněném zájmu Správce, nebo v případě zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu (např. zasílání newsletteru).
g. Právo na odvolání souhlasu: Pokud jsou osobní údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu, lze jej kdykoli odvolat. Odvoláním tohoto souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním. Odvolat souhlas je možné kdykoli písemně. V tomto případě Správce zastaví veškeré zpracovatelské činnosti. Odvolání tohoto souhlasu však neznamená, že by Správce musel smazat osobní údaje, které Správce zpracovává pro účel plnění smlouvy uzavřené se Subjektem údajů.
Uvedená práva lze realizovat prostřednictvím zaslání e-mailu info@patentujto. cz nebo dopisu na kontaktní adresu Správce uvedenou v záhlaví tohoto dokumentu, odhlášení z odběru newsletteru je možné učinit kdykoli podle v něm specifikovaných informací.
h. Právo podat stížnost u dozorového úřadu – tj. Úřadu na ochranu osobních údajů.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu VOP. Pokud Provozovatel provádí změny VOP, vyrozumí o tom Provozovatel Zákazníka upozorněním (i) na webových stránkách www.patentujto.cz, nebo (ii) na e-mailovou adresu, kterou Zákazník uvedl v objednávkovém formuláři. Pokud Zákazník nesouhlasí se změnou VOP, má právo tyto změny odmítnout a ukončit smluvní vztah s Provozovatelem. O tomto je povinen vyrozumět Provozovatele prostřednictvím e-mailového oznámení na adresu info@patentujto.cz do 30 dnů od uveřejnění aktualizovaných VOP. Datum poslední aktualizace VOP je uvedeno v posledním ustanovení VOP. Veškeré žádosti, dotazy, stížnosti nebo oznámení může Zákazník zasílat na e-mailovou adresu Provozovatele info@patentujto.cz, pokud není výslovně stanoveno jinak.
V případě, že dojde mezi Provozovatelem a Spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu týkajícího se poskytovaných služeb Patentuj.to, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému Subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web adr.coi.cz. Neuplatnění jakéhokoli práva Provozovatele, které mu přísluší dle VOP, nezakládá vzdání se takového práva, není-li tak potvrzeno a odsouhlaseno písemně Provozovatelem.
Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, použije se namísto něj takové ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Toto znění VOP je platné a účinné od 1.1.2019.